Motivació i formació
La motivació i la formació cap a la flexibilitat i l'eficàcia
Més idiomes
 
Avís legal
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'empresa Grup Metareg S.A. o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a aquesta empresa.

Tots els drets estan reservats.

Dades de l'empresa:

Nom: Grup Metareg S.A.
CIF: A43035807
Adreça: C. Passatge Artesans S/N, Polígon Industrial, 43800 Valls (Tarragona)
Telèfon: 977 614 162
Fax: 977 614 165
Email: metareg@metareg.es
Domini: www.metareg.es

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
 • L'empresa no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta empresa.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l´empresa o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
 • L´empresa no es fa responsable dels danys causats per l'accès al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
 • D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta empresa informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis. A més, qualsevol persona té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades. Aquests drets es podran exercitar adreçant un escrit al domicili social d'aquesta empresa.
 • L'empresa Grup Metareg S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autonòmica de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
  Grup Metareg S.A.   |   Tel. 977 614 162   |   metareg@metareg.es